Final thesis assignment form – Ing. Peter Kukučka – FZKI I-KII ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Kukučka
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100917-45586
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
  
Názov práce:Posúdenie vplyvov vodného diela Sereď-Hlohovec na životné prostredie - zámer
  
Anotácia:VD Sereď - Hlohovec bude umiestnené v inundačnom území Váhu, v úseku vymedzenom na južnej strane líniou konca zdrže VD Kráľová pod Sereďou a na jej severnej strane vyústením odpadového kanála od VE Madunice do Váhu pri Hlohovci. Ide o líniovú stavbu orientovanú v smere sever - juh,v dľžke približne 23 km.
  
Dátum zadania:16. 06. 2014
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2015 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry