Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Domanová, PhD. – FZKI D-KID den [roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Jana Domanová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100918-38093
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  
Názov práce:Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne charakteristiky pôdy
  
Anotácia:Cieľom dizertačnej práce je simuntálne skúmať efekt aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne charakteristiky pôdy. Použitím štandardných metód testujeme hypotézu, že aplikácia biouhlia zvýši pórovitosť pôdy, infiltračnú schopnosť pôdy, retenčnú vodnú kapacitu a prístupnú vlhkosť pôdy pre plodiny. Hypotézu overujeme experimentálnym výskumom v teréne.
  
Rozsah práce:80
  
Dátum zadania:01. 10. 2013
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2016