Final thesis assignment form – Ing. Patrik Buday – FEM B-EKP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra hospodárskej politiky
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Patrik Buday
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5620-56270
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:
Hospodárska politika SR po vstupe do EÚ
 
 
Anotácia:Práca je orientovaná na vývoj hospodárskej politiky v SR po vstupe do EÚ, kde prostredníctvom vybraných makroekonomických ukazovateľov sa bude sledovať jej trajektória, pri niektorých ukazovateľoch využijeme porovnanie s vybranými krajinami. Zároveň sa zameria na pozitíva a negatíva vývoja vrátane pretrvávajúcich problémov.
 
 
Rozsah práce:
30
 
 
Dátum zadania:
28. 04. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
12. 05. 2017 prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Vedúci katedry