Final thesis assignment form – Ing. Kristína Kišová – FEM B-EKP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra financií
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Kristína Kišová
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5620-56300
Vedúci práce:Ing. Ivan Holúbek, PhD.
  
Názov práce:Komparácia ponuky úverových produktov určených na úverovanie poľnohospodárskych subjektov.
  
Anotácia:Poľnohospodárstvo je vzhľadom na nedostatočnú výnosnosť kapitálu a pretrvávajúcu stratovosť je stále závislé na cudzích finančných zdrojoch, predovšetkým na bankových úveroch. Cieľom bakalárskej práce
je prezentovať a analyzovať možnosti úverovania poľnohospodárskych subjektov na Slovensku.
  
Dátum zadania:26. 11. 2015
  
Dátum odovzdania:14. 04. 2017 doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Vedúci katedry