Final thesis assignment form – Ladislav Zákalický – FEM B-MPA den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra hospodárskej politiky
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ladislav Zákalický
Študijný program:
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-13045-56924
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:Úloha štátu v hospodárskej politike SR
 
 
Anotácia:
Práca je zameraná na zhodnotenie vplyvu štátu na hospodársky rozvoj s cieľom dosiahnuť výkonnú ekonomiku. Zhrnú sa poznatky o význame štátu v ekonomike, jeho pozitívach a negatívach pri vytváraní a fungovaní hospodárskej politiky. Odpovedať budeme na otázku: Je hospodársky rast SR postavený na liberálnom koncepte?
 
 
Rozsah práce:
30
 
 
Dátum zadania:
28. 04. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
12. 05. 2017 
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Vedúci katedry