Final thesis assignment form – Ing. Jarmila Kmeťová – FZKI B-KBC den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Jarmila Kmeťová
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5701-38160
Vedúci práce:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
 
 
Názov práce:
Dopady nelegálnych skládok na životné prostredie a ich sanácia
 
 
Dátum zadania:
03. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
16. 05. 2011 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry