Final thesis assignment form – Ing. Ľudmila Válkovcová – FESRD B-VK den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Ľudmila Válkovcová
Študijný program:manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5727-38689
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach, PhD.
  
Názov práce:Implementácia prístupu LEADER v Miestnej akčnej skupine MALOHONT
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2011 Ing. Maroš Valach, PhD.
Vedúci katedry