Final thesis assignment form – Ing. Nina Štrichelová – FESRD I-VK ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Nina Štrichelová
Študijný program:manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5730-57195
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach, PhD.
  
Názov práce:Inovácie v samospráve miest Považská Bystrica a Prievidza
  
Anotácia:Cieľom práce je zadefinovať prístupy k vymedzeniu inovácií v samospráve (pôvod vzniku inovácií, klasifikácia s dôrazom na procesné, prípadne organizačné a koncepčné inovácie, faktory ovplyvňujúce vznik, presadenie a úspešnosť inovácií). Práca obsahuje prípadové štúdie zamerané na inovácie úspešne aplikované na úrovni miestnej samosprávy na Slovensku. Riešená problematika je predmetom spoločného výskumu katedry verejnej správy. Objektom skúmania budú vybrané okresné mestá Trenčianskeho kraja.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:13. 01. 2015
  
Dátum odovzdania:22. 04. 2016 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry