Zadanie záverečnej práce – Ing. Mária Gulová – FEM I-EKP den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Mária Gulová
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5622-37404
Vedúci práce:Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
  
Názov práce:Podnikateľské subjekty v agrosektore ako aktéri rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti regiónov
  
Anotácia:Rozvinuté a konkurencieschopné regióny vytvárajú podmienky najmä pre ekonomické subjekty, ktoré stabilizujú a generujú pracovné miesta, nové príležitostí pre využívanie potenciálu agrosektora a majú zásadný vplyv na prosperitu, blahobyt a životnú úroveň obyvateľstva. Diplomová práca sa zaoberá skúmaním vplyvu podnikateľských subjektov vybraného regiónu Slovenska na konkurencieschopnosť a rozvoj regiónu. Uvedená závislosť bude posudzovaná z hľadiska stanovených sociálno-ekonomických indikátorov agrosektoru v danom regióne.
  
Dátum zadania:04. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:22. 04. 2016 prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry