Final thesis assignment form – Ing. Mária Horváthová – FEM I-EKP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra hospodárskej politiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Mária Horváthová
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5622-57304
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
  
Názov práce:
Potravinová bezpečnosť SR
  
Anotácia:
Téma je orientovaná na analýzu produkcie, spotreby, iného využitia a obchodu vybraných agrokomodít. Sledované obdobie by malo byť minimálne 10 rokov.
  
Rozsah práce:
70 strán
 
 
Dátum zadania:
03. 12. 2014
  
Dátum odovzdania:
22. 04. 2016 
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Vedúci katedry