Final thesis assignment form – Ing. Adriána Tlčinová – FEM I-EKP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Adriána Tlčinová
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor:
3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:
FEM-5622-38485
Vedúci práce:
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
 
 
Názov práce:
Hodnotenie výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
  
Anotácia:
Diplomová práca „Hodnotenie výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte" poskytuje komplexný pohľad na výsledok hospodárenia. Diplomová práca má prvú časť teoretickú, ďalšia časť práce aplikuje poznatky vymedzené v prvej časti na konkrétnej podnikateľskej spoločnosti. Práca poukazuje na výsledok hospodárenia z účtovného hľadiska, definuje jeho právne vymedzenie, spôsob vzniku, položky, ktoré ho ovplyvňujú a účtovné výkazy, v ktorých sa vykazuje, s ich podrobnejšími charakteristikami.
 
 
Rozsah práce:50-70
 
 
Dátum zadania:01. 12. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
22. 04. 2016 
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry