Zadanie záverečnej práce – Ing. Veronika Korabská – FZKI B-KBC den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Veronika Korabská
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5701-57788
Vedúci práce:
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané pôdne charakteristiky
 
 
Anotácia:V práci sa študent bude zaoberať vplyvom pridávania rôznych hmôt do pôdy, v tomto prípade biouhlia, ktoré môže ovplyvňovať pôdne charakteristiky. Z hľadiska zásobovania rastlinného krytu vodou sú rozhodujúcimi parametrami hydrofyzikálne charakteristiky pôdy a prístupnosť vody pre rastliny resp. využiteľná vodná kapacita pôdy. Zapracovanie biouhlia do pôdy môže mať priamy, ale aj nepriamy účinok na tieto pôdne charakteristiky.
 
 
Dátum zadania:
10. 03. 2016
  
Dátum odovzdania:
14. 05. 2017 doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry