Zadanie záverečnej práce – Ing. Martina Vrábľová – FZKI B-KBC den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2009/2010
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Martina Vrábľová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5701-38809
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
  
Názov práce:Stav kvality povrchových vôd v okrese Námestovo
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2010 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry