Zadanie záverečnej práce – Ing. Tomáš Karcol – FEM I-AOM den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra jazykov
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Tomáš Karcol
Študijný program:agrárny obchod a marketing
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-17329-50329
Vedúci práce:
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
 
 
Názov práce:
Spotrebiteľské správanie pri nákupe biopotravín a výrobkov zdravej výživy.
  
Anotácia:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť správanie spotrebiteľov pri nákupe biopotravín a výrobkov zdravej výživy. Prvá časť práce bude venovaná teoretickému prehľadu poznatkov z predmetnej problematiky, kde budú vymedzené základné pojmy a teoretické prístupy k riešeniu predmetnej problematiky a druhá časť práce bude zameraná na zostavenie prieskumu a zhodnotenia spotrebiteľského správania pri nákupe biopotravín a výrobkov zdravej výživy.
 
 
Dátum zadania:
18. 12. 2014
 
 
Dátum odovzdania:22. 04. 2016 PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Vedúci katedry