Final thesis assignment form – Ing. Lenka Siváková – FEM I-AOM den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Lenka Siváková
Študijný program:
agrárny obchod a marketing
Študijný odbor:
3.3.10. obchod a marketing
Evidenčné číslo:
FEM-17329-39229
Vedúci práce:
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
  
Názov práce:Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
  
Anotácia:
Diplomová práca: „Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve“ hodnotí potencionálne zdroje energie v poľnohospodárstve z vedľajších produktov. Snahu štátov Európskej únie o podporu využívania týchto zdrojov energie. Perspektívne možnosti na Slovensku, ich výhody a riziká.
  
Rozsah práce:50-60
 
 
Dátum zadania:
16. 12. 2014
  
Dátum odovzdania:
22. 04. 2016 
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry