Final thesis assignment form – Ing. Maroš Bojňanský – TF B-IRB den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Maroš Bojňanský
Študijný program:
informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor:
5.2.50. výrobná technika
Evidenčné číslo:
TF-17360-58292
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh technického vybavenia testera pružných materiálov
 
 
Anotácia:
Návrh technického vybavenia testera pružných materiálov
 
 
Rozsah práce:
40 strán a 10 obrázkov
 
 
Dátum zadania:
02. 02. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2017 
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry