Final thesis assignment form – Ing. Maroš Kumi – FEM I-EKP ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Maroš Kumi
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5623-38869
Vedúci práce:doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
  
Názov práce:Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
  
Anotácia:Výkonnosť podniku je daná schopnosťou, alebo potenciálom dosahovať stanovené ciele, zhodnocovať svojou činnosťou vložené zdroje, produkovať zisk, zvyšovať hodnotu podniku a je to schopnosť zaistiť si budúci rozvoj. Iba podnik, ktorý spĺňa vopred stanovené
ciele definované v stratégii, môže byť z dlhodobého hľadiska považovaný za výkonný. Výkonnosť podniku je potrebné hodnotiť nie len z hľadiska majiteľov, resp. zakladateľov podniku (shareholders), ale aj z hľadiska stakeholders. Najkomplexnejšie je možné výkonnosť podniku charakterizovať ako jeho schopnosť zhodnocovať vložené zdroje, produkovať zisk, zvyšovať trhovú hodnotu podniku ako aj schopnosť zaistiť si budúci rozvoj. Diplomová práca na tému "Moderné metódy merania výkonnosti podniku" meria výkonnosť podniku použitím moderných metód tkz. ukazovateľov 4.generácie, ktorých cieľom nie je zisková marža, rast zisku ani výnosnosť kapitálu, ale tvorba hodnoty pre vlastníkov - tvorba "shareholder value" a rast hodnoty podniku. Patria sem ukazovatele ekonomického zisku EVA, MVA, CROGA, CROIGA, CFROI, DCF...
Kategórie zisku- ,EBT, EBIT, EBITDA,NOPAT......
  
Dátum zadania:08. 12. 2014
  
Dátum odovzdania:22. 04. 2016 prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry