Final thesis assignment form – Ing. Šimon Sýkora – TF I-IRI den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Šimon Sýkora
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-100585-40677
Vedúci práce:Ing. František Adamovský, PhD.
  
Názov práce:Automatizovaný zavlažovací systém
  
Anotácia:Cieľom tejto práce je navrhnúť a vyhotoviť automatizovaný zavlažovací systém, ktorý sa bude jednoducho ovládať cez program s možnosťou, že systém bude pracovať po nastavení samostatne.
 Program bude riadiť jednotlivé ventily tak, aby ekonomicky využíval vodu. Bude sa kontrolovať vlhkosť pôdy pre jednotlivé časti plochy, ktorá sa bude zavlažovať .
  
Dátum zadania:03. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2016 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry