Final thesis assignment form – Ing. Mariana Ősziová – FZKI I-KII ext [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Mariana Ősziová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100917-33104
Vedúci práce:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
 
 
Názov práce:
Koncepcia odpadového hospodárstva v nákladnom prístave Bratislava
 
 
Anotácia:
Cieľom diplomovej práce je vyhodnotiť plnenie cieľov, ktoré boli uvedené v schválenom Programe odpadového hospodárstva pre obdobie rokov 2010 - 2015 a zároveň vypracovať koncepciu odpadového hospodárstva pre prístav Bratislava. Súčasťou koncepcie bude aj identifikácia súčasných problémov v oblasti odpadového hospodárstva a návrh opatrení na ich odstránenie.
 
 
Rozsah práce:50 až 70 strán
  
Literatúra:
  1. BÁREKOVÁ, A. Odpadové hospodárstvo. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 95 s. ISBN 978-80-552-1149-7.
  
Dátum zadania:
07. 01. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2017 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry