Final thesis assignment form – Ing. Vladimír Pavlovič – FZKI I-KII ext [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Vladimír Pavlovič
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100917-33073
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
  
Názov práce:
Minimalizácia tvorby rádioaktívnych odpadov v jadrových zariadeniach Slovenskej Republiky
  
Anotácia:
Cieľom diplomovej práce je priblížiť problematiku minimalizácie tvorby RAO v nadväznosti na ich tvorbou v jadrových elektrárňach a ďalšie nakladanie s nimi na území SR. Posúdiť dostatočnosť legislatívneho prostredia pre prevádzkovateľov jadrových elektrární na území SR, v ktorých RAO vznikajú a priblížiť spôsoby nakladania s RAO od ich vzniku až po ich bezpečné uloženie v RÚ RAO v súvislosti s ich vplyvom na ŽP.
  
Rozsah práce:50 až 70 strán
  
Dátum zadania:
07. 01. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2017 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry