Final thesis assignment form – Ing. Barbora Babčanová – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Barbora Babčanová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-33887
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
  
Názov práce:Charakteristika environmentálnej záťaže - skládka luženca v Seredi
  
Anotácia:Environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie, alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu, s výnimkou environmentálnej škody (zákon č. 384/2009 Z. z.) Na základe predbežných štúdií a odhadov sa na Slovensku nachádza okolo 30 000 potenciálnych zdrojov znečistenia. Systematickou inventarizáciou environmentálnych záťaží, realizovanou projektmi „Systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR“ a „Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny)“, bolo zistené, že 1845 lokalít predstavuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie.
  
Rozsah práce:cca 60 strán
  
Dátum zadania:15. 01. 2015
  
Dátum odovzdania:29. 04. 2016 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry