Zadanie záverečnej práce – Ing. Lukáš Kováčik – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Lukáš Kováčik
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-33390
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  
Názov práce:Alternatívny návrh závlahy futbalového ihriska
  
Anotácia:Medzi najviac zaťažované trávnikové plochy patria futbalové trávniky. Kvalitná závlaha je predpokladom vysokej kvality hracej plochy, rýchlej regenerácie trávnika a v neposlednom rade i úspore vody a elektrickej energie. Hlavnou prioritou automatických závlahových systémov je rovnomernosť distribúcie závlahovej vody. Trávnik pri kvalitnej závlahe vykazuje zdravý rast a po záťaži sa rýchlo regeneruje. Závlaha priamo ovplyvňuje distribúciu živín ku koreňom trávnika pri povrchovej aplikácií hnojiva. Posledné roky sme svedkami výrazne suchých týždňov nielen počas leta, ale aj jari a jesene. Z tohto dôvodu sa zvyšujú nároky na vybavenie futbalových ihrísk doplnkovou závlahou, ktorá doplní deficit vody atmosferických zrážok. Závlahové technológie používané v súčasnosti umožňujú použitie nadzemných ale aj podzemných spôsobov zavlažovania s určitými výhodami každého spôsobu. Takéto návrhy spolu s finančným zhodnotením realizácie a prevádzky umožnia optimálny výber.
  
Rozsah práce:40 strán + grafické prílohy
  
Literatúra:
  1. JOBBÁGY, J. Fertigácia a prihnojovacie zariadenie (1. časť). In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 12, (2009), s. 12--14. ISSN 1335-6178.
  2. JOBBÁGY, J. Fertigácia a prihnojovacie zariadenie (2. časť). In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 12, (2009), s. 22--23. ISSN 1335-6178.
  3. BÁREK, V. Klimatická zmena a závlahy. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2006. 37 s. Štúdia Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti pri SAV ;. ISBN 80-228-1717-2.
  4. GABČO, J. -- BÁREK, V. Moderné metódy riadenia mikrozávlah: Modern methods of microirrigation management.  In Študentská vedecká konferencia FZKI 2011: zborník príspevkov a prezentácií zo študentskej vedeckej konferencie, Nitra - 4. máj 2011. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2011), s. 124--129.
  5. BÁREK, V. Návody na cvičenia zo závlah. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 143 s. ISBN 80-8069-533-4.
  6. BÁREK, V. Technické aspekty návrhu a prevádzky mikrozávlah v podmienkach Slovenska. Habilitačná práca. [S.l. : s.n.] 2008. 156 s.
  7. JOBBÁGY, J. -- SIMONÍK, J. Zavlažovanie pásovými zavlažovačmi v systéme presného poľnohospodárstva: vedecká monografia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 139 s. ISBN 978-80-552-0201-3.
  8. Rehák,Štefan-Bárek,Viliam-Jurík,Ľuboš-Čistý,Milan-Igaz,Dušan-Adam,Štefan a kolektív autorov,Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov,ISBN: 978-80-224-1429-6
  
Dátum zadania:05. 05. 2015
  
Dátum odovzdania:29. 04. 2016 doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry