Zadanie záverečnej práce – Ing. Patrik Mikuš – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Patrik Mikuš
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-33184
Vedúci práce:
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:Závlaha umelého povrchu futbalového ihriska
  
Anotácia:Športové povrchy z umelej trávy sú celosvetovo známe už viac než 30 rokov a priebežne dochádzalo k ich vylepšovaniu, čím sa dokázali potrebnými vlastnosťami priblížiť k prírodným trávnikom. Umelý trávnik tretej generácie zabezpečuje vysokú odolnosť povrchu spojenú s komfortom a bezpečnosťou pre hráčov, technicky a finančne nenáročnú údržbu a dlhú životnosť. Využívanie prírodného trávnika je maximálne limitované na 300 hodín v roku pri jeho dôkladnej údržbe. Ak je ale ihrisko používané každodenne, s istotou sa to odrazí na kvalite jeho povrchu. Jedným z najvýhodnejších riešení ako predĺžiť hrateľnosť a zvýšiť kvalitu povrchu je umelý trávnik. S využitím najmodernejších postupov a materiálov dokážeme zabezpečiť hrateľnosť povrchu takmer počas celého roka. Umelý trávnik vyžaduje pravidelné vlhčenie a hlavne v letných mesiacoch schladenie povrchu. Toto sa dá zabezpečiť správne navrhnutou a prevádzkovanou závlahou. Práca si kladie za cieľ vyhotoviť takéto riešenie vo viacerých alternatívach.
  
Rozsah práce:40 strán + grafické prílohy
 
 
Literatúra:
  1. JOBBÁGY, J. -- SIMONÍK, J. Hodnotenie efektívnosti závlahovej techniky pri zavlažovaní vybraných plodín: dizertačná práca. Záverečná práca. [Nitra : s.n.] 2006.
  2. JOBBÁGY, J. Inovácie v závlahovej technike zvyšujú efektivitu produkcie. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 18, 2 (2015), s. 20--23. ISSN 1335-6178.
  3. SIMONÍK, J. Mechanizácia zavlažovania. In: Mechanizácia poľnohospodárskej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. ISBN 80-8069-018-9.
  4. BÁREK, V. Moderné technológie závlah. In Zahradnictví. 9, 4 (2010), s. 30--31. ISSN 1213-7596.
  5. BÁREK, V. -- JURÍK, Ľ. -- ČIMO, J. Moderné trendy riadenia závlahového režimu špeciálnych plodín.  In Viticulture - Viniculture fórum Skalica 2009 : medzinárodné vinohradnícke a vinárske fórum, Skalica 25.-26. februára 2009. [Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita]. (2009), ISBN 978-80-552-0308-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2010/zborniky/008-10/barek.pdf.
  6. BÁREK, V. -- HALAJ, P. -- IGAZ, D. Potreba vody pri závlahe špeciálnych kultúr v zmenených klimatických podmienkach.  In Viticulture - Viniculture fórum Skalica 2009 : medzinárodné vinohradnícke a vinárske fórum, Skalica 25.-26. februára 2009. [Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita]. (2009), ISBN 978-80-552-0308-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2010/zborniky/008-10/barek2.pdf.
  7. GABČO, J. Spôsoby riadenia prevádzky mikrozávlah.  In Krajinné inžinierstvo - problémy, trendy a perspektívy : zborník vedeckých prác z odborného seminára pri príležitosti týždňa vedy a techniky na Slovensku 2009, Nitra 2. - 6. 11. 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2009), ISBN 978-80-552-0371-3. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2010/zborniky/028-10/gabco.pdf.
  8. BÁREK, V. Klimatická zmena a závlahy. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2006. 37 s. Štúdia Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti pri SAV ;. ISBN 80-228-1717-2.
  9. BÁREK, V. Návody na cvičenia zo závlah. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 143 s. ISBN 80-8069-533-4.
  10. Rehák,Štefan-Bárek,Viliam-Jurík,Ľuboš-Čistý,Milan-Igaz,Dušan-Adam,Štefan a kolektív autorov,Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov,ISBN: 978-80-224-1429-6
 
 
Dátum zadania:
05. 05. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
29. 04. 2016 
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry