Zadanie záverečnej práce – Ing. Klaudia Molnárová – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Klaudia Molnárová
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-33138
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
  
Názov práce:
Určenie intenzity veternej erózie v katastrálnom území Šaľa
 
 
Anotácia:
V našich podmienkach sa škodlivé účinky veternej erózie prejavujú hlavne na ľahších pôdnych druhoch a v suchších oblastiach. Kvôli návrhu účinných protieróznych opatrení je nutné poznať jej intenzitu. Cieľom bakalárskej práce bude určenie intenzity veternej erózie pre určené katastrálne územie.
 
 
Rozsah práce:
cca 60 strán
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
29. 04. 2016 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry