Zadanie záverečnej práce – Ing. Klaudia Nosáková – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Klaudia Nosáková
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-33120
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
  
Názov práce:Návrh dopravných pomerov v k.ú. Golianovo pre účely pozemkových úprav
  
Anotácia:Návrh komunikačných zariadení a opatrení - návrh nových poľných a lesných ciest, návrhy na rekonštrukciu existujúcich poľných a lesných ciest a cestných objektov.
  
Rozsah práce:60
  
Literatúra:
  1. MUCHOVÁ, Zlatica - ANTAL, Jaroslav. Pozemkové úpravy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 336 s. ISBN 978-80-552-1130-5.
  2. MUCHOVÁ, Zlatica - VANEK, Jozef - HALAJ, Peter - HRNČIAROVÁ, Tatiana - KONC, Ľubomír - RAŠKOVIČ, Vladimír - STREĎANSKÁ, Anna - ŠIMONIDES, Ivan - VAŠEK, Andrej. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 397 s., príl. ISBN 978-8-552-0267-9.
  
Dátum zadania:19. 01. 2016
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2016 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry