Final thesis assignment form – Bc. Jozef Šesták – TF I-IRI ext [term 2, year 1]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jozef Šesták
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-100586-42864
Vedúci práce:Ing. František Adamovský, PhD.
  
Názov práce:Model elektrického výťahu riadený jednočipovým mikroprocesorom
  
Anotácia:aplikacia jednočipoveho mikroprocesora
  
Dátum zadania:03. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2016 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry