Zadanie záverečnej práce – Ing. Dominik Boc – FZKI I-KII ext [sem 8, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Dominik Boc
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100917-44614
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
  
Názov práce:Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Slopná
  
Anotácia:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť novú poľnú cestu prípadne rekonštruovať existujúcu poľnú cestu príslušnej kategórie vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:10. 03. 2017
  
Dátum odovzdania:16. 04. 2018 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry