Final thesis assignment form – Ing. Michaela Bandíková – FZKI B-KBC den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Michaela Bandíková
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5701-58784
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
 
 
Názov práce:
Rekultivácia skládky
 
 
Anotácia:
Bakalárska práca sa zaoberá popisom stavu súčasnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva. Zhromažďuje základné informácie o odpadoch a najdôležitejšie pojmy, ktoré sa týkajú problematiky odpadov. Zaoberá sa analýzou skládok odpadov Slovensku. Vývoj skládok na Slovensku. Spôsoby likvidácie odpadov ich výhody a nevýhody. Podrobné informácie o skládke a jej zabezpečení. Popis technickej a biologickej rekultivácie. Výber územia vhodného na návrh rekultivácie.
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:22. 02. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2017 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry