Final thesis assignment form – Bc. Matej Baláž – FZKI B-KBC den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matej Baláž
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5701-60902
Vedúci práce:Ing. Karol Šinka, PhD.
  
Názov práce:Stanovenie erózneho ohrozenia pôdy s využitím GIS
  
Anotácia:V polovici minulého storočia v dôsledku rozsiahlych zásahov do krajiny (poľnohospodárskej, ako i lesnej)došlo k narušeniu jej stability. Redukcia, miestami až úplná eliminácia vegetačných prvkov sa prejavila intenzívnejšou degradáciou pôdy - predovšetkým vodnou eróziou, znečistením vodných tokov i plôch, nepriaznivou zmenou zrážkovo-odtokových procesov. Cieľom práce je podrobnou analýzou vymedzenej časti poľnohospodárskej krajiny vypočítať potenciálny i reálny erózny odnos a následne konfrontovať dosiahnuté výsledky s limitnými hodnotami odnosu za účelom stanovenia erózneho ohrozenia. V procese uskutočňovania analýz, syntéz i jednotlivých výpočtov plní z pohľadu presnosti i náročnosti nezastupiteľnú úlohu geografický informačný systém (GIS).
  
Dátum zadania:19. 01. 2017
  
Dátum odovzdania:04. 05. 2018 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry