Zadání závěrečné práce – Ing. Dávid Dežerický – FZKI B-KBc den [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Dávid Dežerický
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5701-60906
Vedúci práce:
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
  
Názov práce:
Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
 
 
Anotácia:
Vegetácia patrí medzi najdôležitejšie prvky v krajine, ktoré výrazne ovplyvňujú stabilitu krajiny a celkový stav životného prostredia. Z hľadiska hodnotenia stability poľnohospodárskej krajiny je jedným z najvýznamnejších ukazovateľov nelesná drevinová vegetácia (NDV).
Cieľom bakalárskej práce je formou prehľadovej štúdie spracovať problematiku hodnotenia kvantity a kvality NDV a zadefinovať hlavné zásady a prístupy k stanoveniu koeficienta ekologickej stability (KES) a miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) krajiny.
 
 
Rozsah práce:
50 strán
 
 
Literatúra:
  1. DRDOŠ, J. – MICHAELI, E. - HRNČIAROVÁ, T., 2005. Geoekológia a environmentalistika, Environmentálne plánovanie v regionálnom rozvoji, II. Časť. Prešov : FHaPV PU, 2005 2005, 124 s. ISBN 80-8068-343-3. http://www.fhpv.unipo.sk/PU/FHPV/pdf/geoeko-enviro.pdf
  2. JUNÁKOVÁ, N. - BURÁK, D., 2015. Tvorba krajiny a urbanizmus. Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach, 2015, 103 s. ITMS 26110230093.
  3. MUCHOVÁ, Z. -- HRNČIAROVÁ, T. -- PETROVIČ, F., 2013. Miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 138 s. ISBN 978-80-552-1127-5.
  4. STREĎANSKÝ a kol., 1999. Krajinné plánovanie. Ed. Ochrana biodiverzity. SPU v Nitre, 1999. 178 s. ISBN 80-71347-585-3.
  5. SUPUKA, J. -- HREŠKO, J. -- KONČEKOVÁ, L., 2003. Krajinná ekológia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. 194 s. ISBN 80-8069-223-8.
  6. SUPUKA, J. - SCHLAMPOVÁ, T. - JANČURA, P., 2000. Krajinárska tvorba. Zvolen: TU, 2000, 211 s. ISBN 80-228-0879-2
  7. ŠPULEROVÁ, J., 2006. Funkcie nelesnej drevinovej vegetácie v krajine. Životné prostredie, roč. 40, č. 1, s. 37–40.
  8. Zákon NR SR č.. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
 
 
Dátum zadania:14. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:
10. 05. 2018 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry