Final thesis assignment form – Ing. Patrik Herda – FZKI B-KBC den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Patrik Herda
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5701-60909
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
 
 
Názov práce:
Využitie diaľkového prieskume Zeme v krajinárstve
 
 
Anotácia:
Význam DPZ pre získavanie rôznych druhov informácií o objektoch a javoch v krajine z leteckých a družicových snímok získaných rôznymi spôsobmi. Meranie uskutočňované na snímkach. Spôsoby získavania snímok, princípy registrácie charakteristík javov na povrchu Zeme a vyhodnocovanie materiálov. Záznam snímok v rôznych spektrálnych pásmach a možnosti využívania rôzneho farebného zobrazenia.
 
 
Dátum zadania:
22. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:
30. 04. 2018 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry