Final thesis assignment form – Ing. Kristína Rojková – FBFS B-ABB den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Kristína Rojková
Študijný program:
aplikovaná biológia
Študijný odbor:
4.2.1. biológia
Evidenčné číslo:
FBP-5607-60977
Vedúci práce:Ing. Eva Tvrdá, PhD.
 
 
Názov práce:
Mikrobiálny profil moriačích ejakulátov
 
 
Rozsah práce:
40 strán
 
 
Dátum zadania:
02. 06. 2017
 
 
Dátum odovzdania:20. 04. 2018 
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry