Final thesis assignment form – Bc. Patrícia Bártová – FEM B-MAP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra hospodárskej politiky
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Patrícia Bártová
Študijný program:manažment podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5626-61061
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:Nezamestnanosť v SR
 
 
Anotácia:
Na základe vybraných ukazovateľov bude potrebné zhodnotiť nezamestnanosť v Slovenskej republike z pohľadu regiónov a tiež z pohľadu vekových kategórií. Analyzované obdobie min. 10 rokov.
 
 
Rozsah práce:
30
 
 
Dátum zadania:
19. 12. 2016
  
Dátum odovzdania:
20. 05. 2018 
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Vedúci katedry