Zadanie záverečnej práce – Bc. Patrícia Bártová – FEM B-MAP den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra hospodárskej politiky
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Patrícia Bártová
Študijný program:
manažment podniku
Študijný odbor:3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:
FEM-5626-61061
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
  
Názov práce:
Nezamestnanosť v SR
 
 
Anotácia:
Na základe vybraných ukazovateľov bude potrebné zhodnotiť nezamestnanosť v Slovenskej republike z pohľadu regiónov a tiež z pohľadu vekových kategórií. Analyzované obdobie min. 10 rokov.
 
 
Rozsah práce:30
 
 
Dátum zadania:
19. 12. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
20. 05. 2018 
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Vedúci katedry