Zadání závěrečné práce – Bc. Kristína Čúzyová – FEM B-MAP den [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra financií
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Kristína Čúzyová
Študijný program:manažment podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5626-61076
Vedúci práce:Ing. Ivan Holúbek, PhD.
  
Názov práce:Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore.
  
Anotácia:Bakalárska práca sa zameriava na analýzu úverovej spôsobilosti klienta, pričom využíva ratingové a skoringové modely, ktoré slúžia na meranie úverového rizika. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať bonitu klienta v konkrétnej banke. Teoretická časť práce je zameraná na vymedzenie bankových pojmov, úveru a úverového rizika. Ďalej je opísaný priebeh úverového procesu a praktická časť sa venuje procesu hodnotenia bonity podnikového klienta v konkrétnej komerčnej banke.
  
Dátum zadania:20. 11. 2016
  
Dátum odovzdania:02. 04. 2018 doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Vedúci katedry