Final thesis assignment form – Bc. Jozef Németh – FEM B-MAP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra informatiky
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jozef Németh
Študijný program:manažment podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5626-61122
Vedúci práce:doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
  
Názov práce:Internet a jeho využitie v práci manažéra
  
Anotácia:Cieľom práce je definovať základné služby internetu a spôsoby ich využívania v manažérskej práci
  
Dátum zadania:30. 11. 2016
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2018



 doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Vedúci katedry