Final thesis assignment form – Ing. Miroslava Rumanová – FESRD B-VK den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Miroslava Rumanová
Študijný program:manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5727-44842
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach
  
Názov práce:Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu vybraného podnikateľského subjektu
  
Anotácia:Cieľom bakalárskej práce je identifikovať, ktoré lokalizačné faktory v rozhodujúcej miere vplývajú na alokáciu podnikateľského subjektu. Lokalizačné faktory budú analyzované v kategóriách práca, trh,životné prostredie, legislatívne a ekonomické podmienky, infraštruktúra. Primárne údaje a informácie budú získané prostredníctvom dotazníkového prieskumu.
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:09. 12. 2011
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2013 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry