Final thesis assignment form – Ing. Martin Zaujec – TF I-IRI ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Zaujec
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-100586-61588
Vedúci práce:Ing. František Adamovský, PhD.
  
Názov práce:Možnosti využitia prístupových a monitorovacích systémov
  
Anotácia:- Analýza súčasnej problematiky na trhu prístupových a monitorovacích systémov.
- Návrh využitia týchto systémov v rôznych typoch organizácií.
- Vytvorenie modelu na prezentáciu
  
Rozsah práce:60-80 str.
  
Literatúra:
  1. FABUŠ, J. -- HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R. -- KORICINA, J. -- ŠEMELÁKOVÁ, Ľ. -- ŠUJANSKÝ, M. -- TÓTHOVÁ, D. -- UKROPOVÁ, D. Ročenka EUNIS-SK 2014. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita :, 2015. 55 s. ISBN 978-80-552-1334-7.
  2. Sieťové a informačné technológie 2012. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. ISBN 978-80-552-0905-0.
  3. TÓTHOVÁ, D. Sieťové a informačné technológie 2014: kam kráča informačný svet :zborník príspevkov z celoškolského odborného seminára, Nitra 15.5. 2015. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2014), ISBN 978-80-552-1378-1. URL: http://spu.fem.uniag.sk/sit2014/zbornik/zbornik.pdf.
  4. UNINFOS 2010. Trnava: Trnavská univerzita, 2010.
  5. UNINFOS 2011 : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov, 7.-9. september 2011. Prešov: Prešovská univerzita, 2011. ISBN 978-80-970790-0-0.
  6. ŠEMELÁKOVÁ, Ľ. UNINFOS 2015. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. ISBN 978-80-552-1428-3 (brož.).
  7. Eva Janečková, Václav Bartík:Kamerové systémy v praxi, Praktická právnická příručka, Vydavateľstvo: Linde, 2011, 240 s., ISBN: 9788072018505
  8. Lafata, Pavel: Optické přístupové sítě a přípojky FTTx, 2014, nakladatel ČVUT, 04/2014 ISBN 978-80-01-05463-5
  9. Ondrej Strnád: Riadenie rizík informačnej bezpečnosti, Vydavateľstvo: Amos, 2010, Edícia: Teória a prax riadenia informačnej bezpečnosti, 238 strán, ISBN: 9788090452398
  
Dátum zadania:13. 05. 2016
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2017 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry