Zadanie záverečnej práce – Ing. Maroš Kyšeľa – TF I-PSZ ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Maroš Kyšeľa
Študijný program:prevádzka dopravných strojov a zariadení
Študijný odbor:5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:
TF-5686-40892
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
  
Názov práce:Meranie zaťaženia hydrogenerátora v laboratórnych podmienkach
  
Anotácia:
Diplomová práca je zameraná na meranie zaťaženia hydrogenerátora v laboratórnych podmienkach, meranie prietokovej charakteristiky hydrogenerátorov.
  
Rozsah práce:
50 strán
 
 
Dátum zadania:
20. 11. 2015
  
Dátum odovzdania:
14. 04. 2017



 
Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Vedúci katedry