Final thesis assignment form – Ing. Romana Dianišková – FEM B-MPA den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra hospodárskej politiky
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Romana Dianišková
Študijný program:
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-13045-61607
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:Investičný zámer mikropodniku
  
Anotácia:Cieľom bakalárskej práce je napísanie investičného zámeru mikropodniku - rodinnej farmy podľa metodiky Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci opatrenia 6.3. podpora a rozvoj mikro a malých podnikov na Slovensku.
 
 
Dátum zadania:05. 04. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
11. 05. 2018 
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Vedúci katedry