Zadanie záverečnej práce – Ing. Monika Bátorová – FEM B-OBP den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra jazykov
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Monika Bátorová
Študijný program:
obchodné podnikanie
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5632-61628
Vedúci práce:
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
 
 
Názov práce:
Využitie nástrojov merchandisingu pri propagácii potravinárskych produktov v maloobchode
  
Anotácia:Merchandising bol spočiatku chápaný len ako jednoduché dopĺňanie tovaru do regálov, políc a podobne. Postupom času sa merchandising vyvíjal a prispôsoboval požiadavkám trhu. V súčasnosti je nezastupiteľným pomocníkom pri propagácií výrobkov ponúkaných priamo v maloobchode. Predkladaná bakalárska práca sa bude skladať z dvoch častí- teoretickej a praktickej. Praktická časť bude vypracovaná až po naštudovaní teoretických poznatkov z danej problematiky od slovenských, ale aj zahraničných autorov. Cieľom bakalárskej práce je poukázať na to, ako sa uplatňuje merchandising v praxi maloobchodu s upriamením pozornosti na propagáciu potravinárskych produktov.
  
Dátum zadania:
15. 03. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
30. 05. 2018 
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Vedúci katedry