Zadanie záverečnej práce – Ing. Matúš Katrušin – FEM B-OBP den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra jazykov
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matúš Katrušin
Študijný program:
obchodné podnikanie
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5632-61650
Vedúci práce:
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
  
Názov práce:
Nové trendy v marketingu a ich vplyv na správanie zákazníka
 
 
Anotácia:Marketing je vedná disciplína, ktorá sa neustále vyvíja a prispôsobuje meniacim sa požiadavkám zákazníkov všetkých vekových kategórií. Zvlášť v dnešnej dobe vzniklo mnoho nových marketingových nástrojov a stratégií, ktoré sa snažia čo najlepšie uspokojiť požiadavky a želania zákazníkov. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť vplyv vybraných nových trendov v marketingu na zákaznícke správanie. Bakalárska práca bude rozdelená na dve samostatné časti. V prvej, teoretickej časti práce budú spracované poznatky domácich, ale i zahraničných autorov zaoberajúcich sa predmetnou problematikou. V druhej, praktickej časti práce budú prezentované výsledky realizovaného výskumu, korešpondujúce s témou a cieľom bakalárskej práce, ako aj vlastné závery, návrhy a odporúčania.
 
 
Dátum zadania:
16. 01. 2018
 
 
Dátum odovzdania:07. 05. 2018 
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Vedúci katedry