Zadanie záverečnej práce – Ing. Patrik Mazan, DiS. – FEM B-OBP den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra jazykov
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Patrik Mazan
Študijný program:obchodné podnikanie
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5632-61662
Vedúci práce:
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
 
 
Názov práce:Merchandising ako efektívna forma komunikácie vybraného maloobchodu
 
 
Anotácia:
Z prieskumov vyplýva, že zákazník, ktorý vstupuje do maloobchodnej predajne, nemá predstavu o tom, čo bude predmetom jeho nákupu. Merchandising je najpriamejší spôsob marketingu a to kontakt zákazníka s produktom priamo na mieste, kde sa spotrebiteľ rozhoduje o kúpe. Bakalárska práca bude rozčlenená na dve nosné časti, a to teoretickú a praktickú. Cieľom bakalárskej práce je poukázať na to, ako sa maloobchodníci prostredníctvom merchandisingu snažia ovplyvniť impulzívny nákup spotrebiteľa a taktiež aké prostriedky merchandisingu využívajú na komunikáciu so zákazníkom, aby ho podnietili ku kúpe.
 
 
Dátum zadania:
15. 03. 2017
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2018 
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Vedúci katedry