Final thesis assignment form – Ing. Alena Mužíková – FEM I-EKP den [term 5, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Alena Mužíková
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:
3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:
FEM-5622-53069
Vedúci práce:doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
  
Názov práce:
Obnoviteľné zdroje energie z prírodných procesov
 
 
Anotácia:
Diplomová práca: „Obnoviteľné zdroje energie z prírodných procesov" hodnotí potencionálne zdroje energie z vedľajších produktov pomocou prírodných procesov. Snahu štátov Európskej únie o podporu využívania týchto zdrojov energie. Potencionálne možnosti obnoviteľných zdrojov na Slovensku, ich výhody a riziká.
 
 
Rozsah práce:
50-70
 
 
Dátum zadania:
17. 06. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
03. 04. 2018 
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry