Final thesis assignment form – Ing. Ivana Kőszeghyová – FAaFR B-VLU den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ivana Kőszeghyová
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5659-44368
Vedúci práce:Ing. Martina Miluchová, PhD.
  
Názov práce:Kyselina listová a jej vplyv na zdravie
  
Dátum zadania:28. 09. 2012
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2013 doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Vedúci katedry