Final thesis assignment form – Bc. Alexandra Zelovičová – FAaFR B-VLU den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Alexandra Zelovičová
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5659-62219
Vedúci práce:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
  
Názov práce:Kakao a jeho význam vo výžive ľudí
  
Rozsah práce:30 s.
  
Dátum zadania:13. 10. 2016
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2018



 MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry