Final thesis assignment form – Bc. Anna Šebová – FAaFR B-VLU den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Anna Šebová
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5659-60835
Vedúci práce:doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
  
Názov práce:Reumatická artritída
  
Dátum zadania:19. 06. 2017
  
Dátum odovzdania:04. 05. 2018 doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Vedúci katedry