Final thesis assignment form – Bc. Jana Drienková – FAaFR B-SCH den [term 4, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra špeciálneho chovateľstva
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Jana Drienková
Študijný program:špeciálne chovateľstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5650-51942
Vedúci práce:Ing. Jana Hanusová, PhD.
  
Názov práce:Rozmnožovanie psov
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:09. 10. 2015
  
Dátum odovzdania:14. 04. 2017 doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Vedúci katedry