Final thesis assignment form – Bc. Michaela Môciková – FAaFR B-SCH den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra špeciálneho chovateľstva
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Michaela Môciková
Študijný program:špeciálne chovateľstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5650-62339
Vedúci práce:Ing. Jana Hanusová, PhD.
  
Názov práce:Charakteristika, chov a ochrana vybraných druhov cicavcov Južnej Ameriky
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:13. 10. 2016
  
Dátum odovzdania:03. 05. 2018 doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Vedúci katedry