Final thesis assignment form – Ing. Jaromír Džubera – FEM B-EKP ext [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jaromír Džubera
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5621-44897
Vedúci práce:doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
  
Názov práce:Ekonomické zhodnotenie bioplynovej stanice
  
Anotácia:Bakalárska práca sa venuje ekonomickému zhodnoteniu efektívnosti výroby bioplynu na úrovni konkrétnej bioplynovej stanice. Analyzuje celkovú efektívnosť výrobného procesu, ktorému priamo podlieha určenie kritérií pre rozhodovanie o investícií finančných prostriedkov. Výstupom naplnenia hlavného cieľa bude vyslovenie záveru o efektívnosti, prípadne neefektívnosti prevádzky vybranej bioplynovej stanice za zadaných podmienok.
  
Rozsah práce:BP
  
Dátum zadania:13. 05. 2013
  
Dátum odovzdania:17. 05. 2013 doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry